Använd radonmätare för att mäta radon själv

Du kan enkelt göra en radonmätning med hjälp av radonmätare som du enkelt beställer från radon-mätning.se. Att mäta radon är mycket enkelt och du kan enkelt göra det hemma själv. Läs igenom mätprocessen nedan för att få en snabb överblick över hur du mäter radon. Eldningssäsongen pågår från 1 oktober till 1 april, och det är endast under denna tid som du kan mäta radon. Mät i minst två månader för att få en verklig bild över ditt radonvärde. Ju längre mättid, desto större noggrannhet. 

När ska du göra en radonmätning?

Boverket rekommenderar att du gör en radonmätning när du köper ett hus, renoverar eller bygger om hemma, ändrar ventilationssystemet, bygger ett nytt hus, eller om det har gått mer än 10 år sedan du senast gjorde en mätning.

Hur mäter du radon hemma?

Radonmätningar i villor och radhus ska göras under eldningssäsongen, oktober till och med april, för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader. Ska du till exempel köpa hus och inte har tid att vänta kan du göra en kortare mätning under 2 till 10 dagar. En sådan mätning går till på liknande sätt som en långtidsmätning, men ger endast ett ungefärligt radonvärde och kan inte användas för att söka radonbidrag.

Var finns radon?

Radon kan finnas i marken, luften och vattnet. Det skadliga radonet kommer från sönderfallet av radon, då de så kallade radondöttrarna bildas. Radon i bostäder kan komma från tre olika källor – marken under och runt om huset, byggnadsmaterialet, samt vattnet.

Radon i marken

Marken är den vanligaste radonkällan. Många kommuner har därför undersökt radonsituationen i marken. Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret eller motsvarande hos din kommun om du vill veta mer om radon i marken där du bor.

Radon i byggnadsmaterial

Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten (till exempel betong, tegel, lättbetong) innehåller radium och avger därför radon. Normalt är radiumhalten så låg att det inte finns någon risk för hälsan. I moderna hus finns inte byggnadsmaterial med så hög radiumhalt att det utgör någon nämnvärd radonrisk.

För hus byggda av alunskifferbaserad lättbetong, så kallad blåbetong, som användes från 1929 till slutet av 1970-talet finns en risk för skadliga radonhalter. Blåbetong kan ge radonvärden på upp till 1000 Bq/m3, när luftväxlingen är dålig.

Radon i vattnet

Det är ovanligt med höga radonhalter i kommunalt hushållsvatten. Men vatten från bergborrade brunnar eller kallkällor kan innehålla radon. Vatten som innehåller mer än 100 Bq/l klassas som tjänligt med anmärkning och vatten med mer än 1000 Bq/l bedöms vara otjänligt att använda som livsmedel.

Förhöjda halter av radon i dricksvatten kan vara ett tecken på att radonhalten inomhus är förhöjd. En tumregel säger att en radonhalt i vatten på 1 000 Bq/l ger ett tillskott på cirka 100 Bq/m3 till inomhusluften. 

Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är dock små. Den största delen andas du ut inom en timme, och resterande tas upp i magsäcken och transporteras ut i kroppen. Åtgärder för att sänka radonhalten i fritidshusets vatten är sällan nödvändiga om du vistas i huset kortare perioder.

Vad ligger gränsvärdena på?

De gräns- och riktvärden som finns för radon har fastställts i samråd mellan olika berörda myndigheter. Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3 enligt svenska myndigheter. Radon i vatten med över 1000 Bq/l bedöms vara otjänligt att dricka.